Regulamin

 

SKLEPU INTERNETOWEGO KOLAGEN10K.PL

1. Postanowienia ogólne.


Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treściąprzed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.
Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę MARTEL-EDU Stanisław Jędrysiak z siedzibą w Kaliszu (adres siedziby: ul. Godebskiego 21, 62-800 Kalisz); NIP: 9251706452; REGON: 971182207; oraz adres poczty elektronicznej: sklep@kolagen10k.pl.

1. Sklep prowadzi sprzedaż wybranych oryginalnych Towarów za pośrednictwem sieci Internet – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.kolagen10k.pl

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a MARTEL-EDU Stanisław Jędrysiak, z siedzibą w Kaliszu zwanym dalej Sprzedającym.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.kolagen10k.pl jest zobowiązana
zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.

5. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu tel. 501-742-892  , oraz kontakt za pomocą poczty elektronicznej sklep@kolagen10k.pl ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

6. Możliwy jest także kontakt pisemny ze sklepem pod adresem: MARTEL-EDU Stanisław Jędrysiak, ul. Wrocławska 174, 62-800 Kalisz.


2. Przyjęcie i realizacje zamówienia

7. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym, Zamawiający musi wykonać następujące czynności: wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Towaru, umieścić Towar w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie w ikonę ,,Dodaj do koszyka’’ i złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty. Kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy” powoduje przejście do kolejnej zakładki, w której Zamawiający uzupełnia formularz z danymi niezbędnymi do realizacji Zamówienia. Zamawiający może złożyć Zamówienia bez uprzedniej rejestracji lub zalogowania się do systemu Sklepu Internetowego. Po wypełnieniu formularza z danymi do wysyłki wybieramy sposób płatności: “Przelew tradycyjny” lub “Przelewy24”.  Wraz ze złożeniem Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Składając Zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, i akceptuje jego postanowienia.

8. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych. W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

9. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Ceny podane na stronach sklepu internetowego www.kolagen10k.pl są cenami brutto. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkiem VAT Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, pobrania) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu.

10. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub wydłużenia realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji/składania zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

12. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym np. wysłania przesyłki. 

13. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu zakupów w Sklepie Internetowym, pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem Internetowym może być prowadzona korespondencja e-mailowa lub telefoniczna. W jej ramach Zamawiający będzie otrzymywał na podany przy składaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamówienia lub osoba obsługująca sklep internetowy skontaktuje się pod wskazany w formularzu zamówienia numer telefonu w celu omówienia szczegółów zamówienia.

14. Termin dostawy Produktu przez sprzedającego do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
14.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
14.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

15. Płatności dokonać można poprzez:
15.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: Bank Powszechna Kasa Oszczędności S.A. Numer rachunku: 20 2030 0045 1110 0000 0346 8950
15.2 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.
15.3 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayPro SA przez Sklep celem realizacji płatności. PayPro SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi od Klienta. Administratorem danych osobowych Klienta koniecznych do realizacji płatności jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198), przy ul. Pastelowej 8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej. PayPro SA powiadomi Klienta o statusie realizacji płatności, rozpatrywanej reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayPro. Klient wybierając Płatność elektroniczną lub Płatność kartą przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe postanowienia zezwalając na zlecenie przez Sklep realizacji płatności przez PayPro.
15.4 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 

16. Termin płatności:
16.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym okresie zamówienie zostanie anulowane.
16.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


17. Wybór sposobu transportu oraz płatności dokonuje przy składaniu zamówienia Kupujący.

18. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx.

20. W Sklepie Internetowym obowiązują następujące koszty dostawy w wysokości:
20.1 Przy przedpłacie (płatność przelewem internetowym lub tradycyjnym): 14,00 zł,
20.2 Przy płatności pobraniowej (płatność dokonywana w momencie odbioru paczki): 16,00 zł,
20.3 Odbiór osobisty w siedzibie firmy MARTEL-EDU Stanisław Jędrysiak ul. Wrocławska 174, 62-800 Kalisz – 0 zł, po wcześniejszym dokonaniu przedpłaty na konto sprzedającego. Sprzedający nie przyjmuje płatności gotówkowej w siedzibie firmy.


3. Gwarancja i reklamacje

21. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.

22. W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

23. Kupujący w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub wiadomość e-mail. Do złożenia odstąpienia od umowy Klient może wykorzystać wzór oświadczenia odstąpienia od umowy formularz zwrotu Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu.

24. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku gdy Konsument opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu, w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką formę zwrotu płatności. Możliwy jest również zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.

25. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami pkt 23 Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.

26. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

27. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

28. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru (paragon, faktura VAT).

29. Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany towaru na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność towaru z umową. Sprzedający w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.

30. Reklamacja towarów objętych gwarancją na wady mechaniczne następuje na zasadach ustalonych dla towaru. Do reklamowanego produktu dołączyć należy kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT).

31. Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

4. Polityka ochrony prywatności.

32. Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.

33. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 26 jest MARTEL-EDU Stanisław Jędrysiak z siedzibą w Kaliszu (adres siedziby: ul. Godebskiego 21, 62-800 Kalisz); NIP: 9251706452; REGON: 971182207;

34. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Wrocławska 174 (62 – 800 Kalisz) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@kolagen10k.pl 

35. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Wrocławska 174 (62 – 800 Kalisz) lub drogą e-mailową pod adresem: sklep@kolagen10k.pl Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. 

36. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

37. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności

5. Postanowienia końcowe

38. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami).

39. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.

40. Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.

41. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

42. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.

43. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 i obowiązują do odwołania.
 
Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi, lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres sklep@kolagen10k.pl lub na adres naszej firmy.

Pliki do pobrania: